University of Patras, Greece

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Constantin Kappas Basil Proimos (grad student)
Dimitrios Kardamakis
Basil ProimosRadiotherapy
Sotirios Stathakis Medical Physics Medical Physics Department of Radiology and Radiotherapy2005 Nikos Papanikolaou (grad student), Constantin Kappas (grad student), Dimitrios Kardamakis (grad student)