Raymond Urgel
Lemieux

University of Alberta (Chemistry Tree)


H. Gobind
Khorana

MIT (Chemistry Tree)


A. Richard
Morgan

University of Alberta (Chemistry Tree)


David
Pulleyblank

University of Toronto
?
Michael
Ellison

University of Alberta

Sean A.
McKenna

University of Alberta
(Options)

Trushar R
Patel

University of Lethbridge (Chemistry Tree)

Sean McKennaX