Soochow University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yifeng Chen
Lifeng Chi
Wei Deng20092015 Renhao Li (post-doc)
Hongwei GuMaterials Chemistry, Nanotechnology, Polymer Chemistry
Yao He Chunhai Fan (post-doc)
Huicheng HuMaterials Science, Chemistry FUNSOM Qiao Zhang (grad student)
Lizhen Huang
Yanguang Lielectricatalysis
Yue PanNanotechnology
Shun-Yi WangOrganic synthesis
Binghao WangOrganic and Oxide Transistors FUNSOM20132016 Lifeng Chi (grad student)
Jing Wang