Soochow University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yifeng Chen
Xiaodong Chen20032006 Lifeng Chi (grad student)
Lifeng Chi
Wei Deng20092015 Renhao Li (post-doc)
Hongwei GuMaterials Chemistry, Nanotechnology, Polymer Chemistry
Yao He Chunhai Fan (post-doc)
Huicheng HuMaterials Science, Chemistry FUNSOM Qiao Zhang (grad student)
Lizhen Huang
Yanguang Lielectricatalysis
Ma Su20142018 Jianfeng Cai (grad student)
Binghao WangOrganic and Oxide Transistors FUNSOM20132016 Lifeng Chi (grad student)
Jing Wang
Shun-Yi WangOrganic synthesis