Shanghai Institute of Organic Chemistry

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yifeng Chen Yuanhong Liu (grad student)
Yue-Gang Chen20152019 Tian-Sheng Mei (grad student)
De-Wei Gao
Pei-Seng Gao20182020 Tian-Sheng Mei (post-doc)
Xuelong Hou
Jinbo HuFluorine chemistry, organic synthesis19972002 G. K. Surya Prakash (grad student)
Xiaojun Huang Chemistry2012 Xuelong Hou (grad student)
Yao-Tseng Huang
Yan-Biao KangOrganic synthesis and catalysis, physical organic chemistry20022007 Yong Tang (grad student)
Wei Li Jun O. Liu (post-doc)
Guoqiang Lin
Wen Liu
Yuanhong Liu
Guodu LiuTotal Synthesis, Ligand Design, Asymmetric Catalysis, Organometallic Methodology,20122014 Wenjun Tang (post-doc)
Dong Liu20182020 Tian-Sheng Mei (grad student)
Tianfei LiuOrganofluorine Chemistry, Organometallic Chemistry
Christopher E. Martinorganic chemistry Peter H. Seeberger (grad student)
Tian-Sheng MeiOrganic Chemistry
Hui Qiu20172021 Tian-Sheng Mei (grad student)
Xiao Shenchemistry Jinbo Hu (grad student)
Wenjun Tang
Yong Tangenantioselective catalysis, olefin polymerization Yao-Tseng Huang (grad student)
Wenjie Tao Chemistry20082013 Yong Tang (grad student)
Rui WangOrganic Chemistry, Nucleic Acid Modification, Structural Biology and Origins of Life
Donghui Wang
Qi-Liang Yang20162019 Tian-Sheng Mei (grad student)
Zepeng YangOrganic synthesis20112016 Shuli You (grad student)
Qin Yin20092014 Shuli You (grad student)
Shu-li YouSynthetic Organic Chemistry
Yuwen Zengorganofluorine chemistry, asymmetric catalysis, reaction mechanism, 2D materials
Chuan-Qi Zhao20152019 Tian-Sheng Mei (grad student)
Yanchuan Zhaoorganofluorine chemistry, chemosensing, organic porous material, catalysis key laboratory of organofluorine chemistry Jinbo Hu (grad student)
Jian Zhou
jian zhou
Can ZhuOrganic Chemistry Shanghai Institute of Organic Chemistry20092014 Shengming Ma (grad student)