Shanghai Institute of Organic Chemistry

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yue-Gang Chen20152019 Tian-Sheng Mei (grad student)
Yifeng Chen Yuanhong Liu (grad student)
Pei-Seng Gao20182020 Tian-Sheng Mei (post-doc)
De-Wei Gao20112016 Shu-li You (grad student)
Xuelong Hou
Jinbo HuFluorine chemistry, organic synthesis
Yao-Tseng Huang
Xiaojun Huang Chemistry2012 Xuelong Hou (grad student)
Yan-Biao KangOrganic synthesis and catalysis, physical organic chemistry20022007 Yong Tang (grad student)
Wei Li Jun O. Liu (post-doc)
Guoqiang Lin
Dong Liu20182020 Tian-Sheng Mei (grad student)
Wen Liu
Tianfei LiuOrganofluorine Chemistry, Organometallic Chemistry
Yuanhong Liu
Guodu LiuTotal Synthesis, Ligand Design, Asymmetric Catalysis, Organometallic Methodology,20122014 Wenjun Tang (post-doc)
Christopher E. Martinorganic chemistry Peter H. Seeberger (grad student)
Tian-Sheng MeiOrganic Chemistry
Hui Qiu20172021 Tian-Sheng Mei (grad student)
Xiao Shenchemistry Jinbo Hu (grad student)
Yong Tangenantioselective catalysis, olefin polymerization Yao-Tseng Huang (grad student)
Wenjun Tang
Wenjie Tao Chemistry20082013 Yong Tang (grad student)
Xueqiang Wang20092012 Qilong Shen (grad student)
Donghui Wang
Rui WangOrganic Chemistry, Nucleic Acid Modification, Structural Biology and Origins of Life
Zepeng YangOrganic synthesis20112016 Shuli You (grad student)
Qi-Liang Yang20162019 Tian-Sheng Mei (grad student)
Qin Yin20092014 Shuli You (grad student)
Shu-li YouSynthetic Organic Chemistry
Yuwen Zengorganofluorine chemistry, asymmetric catalysis, reaction mechanism, 2D materials
Zhipeng Zhangasymmetric catalysis20042010 Kuiling Ding (grad student)
Chuan-Qi Zhao20152019 Tian-Sheng Mei (grad student)
Yanchuan Zhaoorganofluorine chemistry, chemosensing, organic porous material, catalysis key laboratory of organofluorine chemistry Jinbo Hu (grad student)
jian zhou
Jian Zhou
Can ZhuOrganic Chemistry Shanghai Institute of Organic Chemistry20092014 Shengming Ma (grad student)