Jilin University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Jia-Quan Bai20142018 Ying-Wei Yang (grad student)
Danming Chao College of Chemistry20112013 Erik B. Berda (post-doc)
Dai-Xiong Chen20112014 Ying-Wei Yang (grad student)
Xu-Sheng Du20152018 Ying-Wei Yang (grad student)
Dingsan Gao
Xu-Ri Huang
Xuri Huang
Xiao-Yu Jin20152018 Ying-Wei Yang (grad student)
Jilai LiChemistry20022007 Xu-Ri Huang (grad student)
Xi Li20152018 Ying-Wei Yang (grad student)
Hui Li
Hui Li20112015 Ying-Wei Yang (grad student)
Qing-Lan Li20122015 Ying-Wei Yang (grad student)
Junqiu Liu
Ming-Zhe Lv20152018 Ying-Wei Yang (grad student)
Dongge Ma19891995 Dingsan Gao (grad student)
Tiezheng Panartificial enzyme Chemistry20122017 Junqiu Liu (grad student)
Rui-Yi Pan20122015 Ying-Wei Yang (grad student)
Xi-Long Qiu20132014 Ying-Wei Yang (grad student)
Nan Song20132018 Ying-Wei Yang (grad student)
Li-Li Tan20112016 Ying-Wei Yang (grad student)
Xin Wang20152018 Ying-Wei Yang (grad student)
Kai WangOrganic Chemistry20112014 Ying-Wei Yang (grad student)
Ying-Wei YangOrganic Chemistry, Supramolecular Chemistry, Materials Chemistry
Yu ZhaiTheoretical Chemistry, Spectroscopy, Molecular Dynamics, Molecular Vibration Institute of Theoretical Chemistry Hui Li (grad student)
Jingshun ZhangOrgnaometallic Chemistry,Catalysis,Olefinpolymerization
Yuetao ZhangPolymer Science, Renewable Energy and Sustainable Materials, Organometallics, Catalytic Chemistry
Hang Zhou20112016 Ying-Wei Yang (grad student)
Ting Zhou20132016 Ying-Wei Yang (grad student)
Yue Zhou20122015 Ying-Wei Yang (grad student)