Huazhong University of Science and Technology

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Meng AnNanoscale heat transfer
Zhiqiang Cheng Biomedical Engineering20052009 Guang Yang (research assistant)
Yulin Duan School of Pharmacy, Tongji Medical College20172020 Yongbo Xue (grad student)
Xiaojun Fengbiophysics, biosensors, nanotechnology
Yi Guo School of Pharmacy, Tongji Medical College20142019 Yongbo Xue (grad student)
Xianluo HuLithium ion battery, Supercapacitor, Photocatalysis, Nanomaterials
Bin Hu Wuhan National Laboratory for Optoelectronics20082010 Liqiang Mai (grad student)
Yunhui HuangBattery
Hongcheng LuInorganic&Solid State Chemistry
Qian Wan
Ye Wu Tongji Hospital Affiliated to Tongji Medical College20132016 Yongbo Xue (grad student)
Xuesong Wu Chemistry and Chemical Engineering20162017 Vy Maria Dong (grad student), Haibo Ge (post-doc)
Shuangshuang Xie School of Pharmacy, Tongji Medical College20162019 Yongbo Xue (grad student)
Yongbo Xuenatural products; medicinal chemistry
Guang Yang
Yang Yang20122015 Mingji Dai (post-doc)
Haomiao zhang
Jian ZhangElectrochemistry, electrocatalysis, oxygen reduction reaction