Lomonosov Moscow State University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Igor V. AlabuginOrganic Chemistry, Biochemistry Nikolay S. Zefirov (grad student)
Golovina Alla
Valentine P. Ananikov Department of Chemistry Irina P. Beletskaya (post-doc)
Ksenia Bravayatheoretical chemistry
Elena DormidontovaPolymer Chemistry, Pharmacy Physics Department19911994 Alexei R. Khokhlov (grad student)
Svetlana V. Eliseeva20032006 Natalia P. Kuzmina (grad student)
Evgeny EpifanovskiyComputational Studies of Electronic Structure and Spectroscopy of Open-Shell and Electronically Excited Species
Olga E. EreminaNanomaterials Department of Chemistry Tatyana Shekhovtsova (grad student)
Alexander Y. FadeevPhysical Chemistry, Inorganic Chemistry Chemistry19861989 Georgii V. Lisichkin (grad student)
Maxim V. GalkinOrganic chemistry Chemistry Vladimir Terenin (grad student)
Anna A. GolubevaComputational Studies of Electronic Structure and Spectroscopy of Open-Shell and Electronically Excited Species
Aleksandr Gorbatenko Chemistry19831990 Yurii Kuzyakov (grad student)
Alimarin Ivan
Ivan Alekseevich Kablukov Chemistry1880 Vladimir Vasilyevich Markovnikov (grad student)
Eugenia Kaganova Physics1989 Alexander Yu. Grosberg (grad student)
Ilya Kaliman
Vladimir Kitaev Chemistry Valery P. Shibaev (grad student)
Oxana V. Kotova20052008 Natalia P. Kuzmina (grad student)
Natalia P. Kuzmina
Dmitri Kuznetsov Physics1987 Alexander Yu. Grosberg (grad student)
Yurii Kuzyakov Chemistry19551959 Vladimir Tatevskii (grad student)
Nikolai Kuz’menko Chemistry Chemistry19661970 Yurii Kuzyakov (grad student), Vladimir Tatevskii (grad student)
Timur Labutin Chemistry Chemistry20012007 Nikita Zorov (grad student), Aleksandr Gorbatenko (grad student)
Georgii V. Lisichkin
Vladimir Vasilyevich Markovnikov
Pavel Mingalyov Chemistry19891992 Alexander Y. Fadeev (grad student)
Sergei Nechaev Physics1987 Alexander Yu. Grosberg (grad student)
Alexandra Vasil'evna Novoselova Inorganic and Physical Chemistry Ivan Alekseevich Kablukov (grad student)
Boris Aleksandrovich Popovkin Chemistry1963 Alexandra Vasil'evna Novoselova (grad student)
Zarema Sadikova Chemistry19941997 Alexander Y. Fadeev (grad student)
Michael Shatruk Chemistry19962000 Andrei V. Shevelkov (grad student)
Tatyana Shekhovtsova
Andrei V. Shevelkov Chemistry1990 Boris Aleksandrovich Popovkin (grad student)
Valery P. Shibaev
Nikolay I. Shuikin Nikolay Dimitrievich Zelinsky (grad student)
Viktor Ivanovich SpitsynInorganic chemistry, radiochemistry, physical chemistry. Ivan Alekseevich Kablukov (research assistant)
Andrey Stolyarov Chemistry19831986 Nikolai Kuz’menko (grad student)
Vladimir Tatevskii
Vladimir Terenin
Aleksandr ZakuskinChemistry, laser chemistry, machine learning Department of Chemistry20202024 Timur Labutin (grad student)
Sergey Zaytsev Chemistry20112016 Timur Labutin (grad student)
Alexander Zhestkov Physics1980 Alexander Yu. Grosberg (grad student)
Ayan ZhumekenovMaterials Chemistry
Nikita Zorov Chemistry Chemistry19661970 Golovina Alla (grad student), Alimarin Ivan (grad student)