Lomonosov Moscow State University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Igor V. AlabuginOrganic Chemistry, Biochemistry Nikolay S. Zefirov (grad student)
Valentine P. Ananikov Department of Chemistry Irina P. Beletskaya (post-doc)
Irina P. Beletskaya
Ksenia Bravayatheoretical chemistry
Elena DormidontovaPolymer Chemistry, Pharmacy Physics Department19911994 Alexei R. Khokhlov (grad student)
Svetlana V. Eliseeva20032006 Natalia P. Kuzmina (grad student)
Evgeny EpifanovskiyComputational Studies of Electronic Structure and Spectroscopy of Open-Shell and Electronically Excited Species
Olga E. EreminaNanomaterials Department of Chemistry Tatyana Shekhovtsova (grad student)
Maxim V. GalkinOrganic chemistry Chemistry Vladimir Terenin (grad student)
Anna A. GolubevaComputational Studies of Electronic Structure and Spectroscopy of Open-Shell and Electronically Excited Species
Ivan Alekseevich Kablukov Chemistry1880 Vladimir Vasilyevich Markovnikov (grad student)
Eugenia Kaganova Physics1989 Alexander Yu. Grosberg (grad student)
Ilya Kaliman
Vladimir Kitaev Chemistry Valery P. Shibaev (grad student)
Oxana V. Kotova20052008 Natalia P. Kuzmina (grad student)
Natalia P. Kuzmina
Dmitri Kuznetsov Physics1987 Alexander Yu. Grosberg (grad student)
Vladimir Vasilyevich Markovnikov
Sergei Nechaev Physics1987 Alexander Yu. Grosberg (grad student)
Alexandra Vasil'evna Novoselova Inorganic and Physical Chemistry Ivan Alekseevich Kablukov (grad student)
Boris Aleksandrovich Popovkin Chemistry1963 Alexandra Vasil'evna Novoselova (grad student)
Michael Shatruk Chemistry19962000 Andrei V. Shevelkov (grad student)
Tatyana Shekhovtsova
Andrei V. Shevelkov Chemistry1990 Boris Aleksandrovich Popovkin (grad student)
Valery P. Shibaev
Nikolay I. Shuikin Nikolay Dimitrievich Zelinsky (grad student)
Viktor Ivanovich SpitsynInorganic chemistry, radiochemistry, physical chemistry. Ivan Alekseevich Kablukov (research assistant)
Vladimir Terenin
Alexander Zhestkov Physics1980 Alexander Yu. Grosberg (grad student)