Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Xinhe Bao
Dunfeng GaoElectrocatalysis20092015 Xinhe Bao (grad student), Guoxiong Wang (grad student)
Ke-Li Han
Bin Li20042010 Ke-Li Han (grad student)
Ruibin Li
Han Liaonanomedicine, drug delivery
Qianfeng Liuclean energy Dalian National Laboratory for Clean Energy Erdong Wang (grad student)
Yao Lu Rong Fan (post-doc)
Duo-Sheng Wang20062011 Yong-Gui Zhou (grad student)
Guoxiong Wang Qin Xin (grad student)
Qin Xin
Hongbo Zhang20062012 Xinhe Bao (grad student)
Yong-Gui Zhou