Tsinghua National University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Tianyi QianECoG, MNS, brain function mapping Shangkai Gao (grad student), Andreas K. Engel (grad student)
Yongchun HongCatalysis Bo-Qing Xu (grad student)
Jijie Chai Yigong Shi (post-doc)
Weiman Xing Jijie Chai (grad student)
Yongna Xing Yigong Shi (post-doc)
Nieng YanGLUT1, MFS transporter, Nav/Cav channels
Ping YinRNA and RNA binding proteins20092013 Nieng Yan (post-doc)
Ming-Tian ZhangArtificial Photosynthesis
Dazhi TanStructural Biology, MD Simulation, X-ray Crystallography, RNA Biology20072009 Junmin Pan (research assistant)
Lorenzo I. FinciGeneral Biophysics
Jingkun Xu Gaoquan Shi (grad student)
Shiqian Qimembrane trafficking20062011 Yigong Shi (grad student)
Xing Gaotheoretical chemical physics
Tao Xu Thomas Boland (grad student)
Xinquan Wang
Lei Luo Center for Combustion Energy2017 Yu Cheng Liu (grad student)
Hengyi Zhou
Shuqing Chen
Yuzhe Wen
Yuhang Sun
Jingzan Shi
Yung-Tin Pan
Min-Hui Shi Chemistry1991 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Zong-Tsi Chen Chemistry1990 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Jun Li
Cheng-Yu Yang Chemistry1998 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Lie-Ching Row Chemistry1999 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Yu-Chen Chou Chemistry2001 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Weixia ZhangMaterials Sciences, Microfluidics, Organic Synthesis, Self-assembly, Sensing
Chenxing GuoSupramolecular chemistry Chemistry20122015 Mei-Xiang Wang (research assistant)
Bo-Qing XuHeterogeneous Catalysis
Chih-Tsong Fong Chemistry2002 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Min-Tian Chen Chemistry1985 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Le LuChemistry, Organic Chemistry Chemistry2015 Ruimao Hua (grad student)
Yuanchen Dong
Hua BaiPolymer chemsitry, 2D materials Department of Chemistry20042009 Gaoquan Shi (grad student)
Liangti Qu Department of Chemistry20022004 Gaoquan Shi (grad student)
Yuxiang Mo
Yigong Shistructural and molecular mechanisms involved in tumorigenesis
Guanjun Gaohttp://www.cssb.tsinghua.edu.cn/en/core-staff/item/121-2015-10-22-12-55-53
Yi Xue
Bai Luan School of Life Sciences20112016 Yigong Shi (grad student)
Junmin PanCellular Biology
Hang Hubert YinChemical Biology, Drug Discovery