Tsinghua National University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Tianyi QianECoG, MNS, brain function mapping Shangkai Gao (grad student), Andreas K. Engel (grad student)
Guanjun Gaohttp://www.cssb.tsinghua.edu.cn/en/core-staff/item/121-2015-10-22-12-55-53
Nieng YanGLUT1, MFS transporter, Nav/Cav channels
Hang Hubert YinChemical Biology, Drug Discovery
Jun Li
Le LuChemistry, Organic Chemistry Chemistry2015 Ruimao Hua (grad student)
Yongchun HongCatalysis Bo-Qing Xu (grad student)
Ming-Tian ZhangArtificial Photosynthesis
Yuxiang Mo
Jijie Chai Yigong Shi (post-doc)
Yi Xue
Lei Luo Center for Combustion Energy2017 Yu Cheng Liu (grad student)
Weiman Xing Jijie Chai (grad student)
Hengyi Zhou
Yongna Xing Yigong Shi (post-doc)
Shuqing Chen
Junmin PanCellular Biology
Yuzhe Wen
Xing Gaotheoretical chemical physics
Yuhang Sun
Bo-Qing XuHeterogeneous Catalysis
Jingkun Xu Gaoquan Shi (grad student)
Jingzan Shi
Yigong Shistructural and molecular mechanisms involved in tumorigenesis
Yung-Tin Pan
Xinquan Wang
Min-Tian Chen Chemistry1985 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Zong-Tsi Chen Chemistry1990 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Min-Hui Shi Chemistry1991 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Cheng-Yu Yang Chemistry1998 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Lie-Ching Row Chemistry1999 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Yu-Chen Chou Chemistry2001 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Chih-Tsong Fong Chemistry2002 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Tao Xu Thomas Boland (grad student)
Liangti Qu Department of Chemistry20022004 Gaoquan Shi (grad student)
Weixia ZhangMaterials Sciences, Microfluidics, Organic Synthesis, Self-assembly, Sensing
Dazhi TanStructural Biology, MD Simulation, X-ray Crystallography, RNA Biology20072009 Junmin Pan (research assistant)
Hua BaiPolymer chemsitry, 2D materials Department of Chemistry20042009 Gaoquan Shi (grad student)
Shiqian Qimembrane trafficking20062011 Yigong Shi (grad student)
Ping YinRNA and RNA binding proteins20092013 Nieng Yan (post-doc)
Chenxing GuoSupramolecular chemistry Chemistry20122015 Mei-Xiang Wang (research assistant)
Yuanchen Dong
Bai Luan School of Life Sciences20112016 Yigong Shi (grad student)
Lorenzo I. FinciGeneral Biophysics