Tsinghua National University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Tao Xu Thomas Boland (grad student)
Yuzhe Wen
Yuxiang Mo
Yuhang Sun
Chih-Tsong Fong Chemistry2002 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Jingzan Shi
Min-Tian Chen Chemistry1985 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Xinquan Wang
Min-Hui Shi Chemistry1991 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Zong-Tsi Chen Chemistry1990 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Jun Li
Cheng-Yu Yang Chemistry1998 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Lie-Ching Row Chemistry1999 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Yi Xue
Yu-Chen Chou Chemistry2001 Chiu‐Ming Chen (grad student)
Yuanchen Dong
Liangti Qu Department of Chemistry20022004 Gaoquan Shi (grad student)
Jijie Chai Yigong Shi (post-doc)
Jingkun Xu Gaoquan Shi (grad student)
Yung-Tin Pan
Weiman Xing Jijie Chai (grad student)
Lei Luo Center for Combustion Energy2017 Yu Cheng Liu (grad student)
Yongna Xing Yigong Shi (post-doc)
Hengyi Zhou
Bai Luan School of Life Sciences20112016 Yigong Shi (grad student)
Shuqing Chen
Ming-Tian ZhangArtificial Photosynthesis
Yongchun HongCatalysis Bo-Qing Xu (grad student)
Junmin PanCellular Biology
Hang Hubert YinChemical Biology, Drug Discovery
Le LuChemistry, Organic Chemistry Chemistry2015 Ruimao Hua (grad student)
Tianyi QianECoG, MNS, brain function mapping Shangkai Gao (grad student), Andreas K. Engel (grad student)
Lorenzo I. FinciGeneral Biophysics
Nieng YanGLUT1, MFS transporter, Nav/Cav channels
Bo-Qing XuHeterogeneous Catalysis
Guanjun Gaohttp://www.cssb.tsinghua.edu.cn/en/core-staff/item/121-2015-10-22-12-55-53
Weixia ZhangMaterials Sciences, Microfluidics, Organic Synthesis, Self-assembly, Sensing
Shiqian Qimembrane trafficking20062011 Yigong Shi (grad student)
Hua BaiPolymer chemsitry, 2D materials Department of Chemistry20042009 Gaoquan Shi (grad student)
Ping YinRNA and RNA binding proteins20092013 Nieng Yan (post-doc)
Yigong Shistructural and molecular mechanisms involved in tumorigenesis
Dazhi TanStructural Biology, MD Simulation, X-ray Crystallography, RNA Biology20072009 Junmin Pan (research assistant)
Chenxing GuoSupramolecular chemistry Chemistry20122015 Mei-Xiang Wang (research assistant)
Xing Gaotheoretical chemical physics