M.V. Lomonosov Moscow State University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
K. A. Andrianov
Kirill Kovnirintermetalics, magnetism, solid state chemistry Chemistry20002004 Andrei V. Shevelkov (grad student)
Yuriy Konstantinovich YuryevSynthetic organic chemistry, heterocyclic compounds
Nikolay S. ZefirovSynthetic organic chemistry, medicinal chemistry, Stereochemisty and Conformational Analysis, Mathematical Chemistry and Computer Sciences Yuriy Konstantinovich Yuryev (grad student)