Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Quan CaiDrug Discovery20072012 Shuli You (grad student)
Qing-Yun Chen
Lixin Dai
Liang Dengorganometallics
Xiaoyun Deng20122017 Ji-Chang Xiao (grad student)
Kuiling Ding
kang dutotal synthesis, asymmetric catalysis20112016 Wenjun Tang (grad student)
Yaya Duan20122017 Ji-Chang Xiao (grad student)
Wenzheng FanOrganic Chemistry
Xinqiang Fang Chaozhong Li (grad student)
Zhang Fengorganic chemistry20102015 Xingang zhang (grad student)
Jian-Wei HanSynthesis; Catalysis
Mingyou HuOrganic fluorine chemistry, Asymmetric synthesis Chemistry20082013 Jinbo Hu (grad student)
Wei-Yuan Huang
Zhitang Huang Baoren Wang (research scientist)
Chaozhong Li Chengye Yuan (grad student)
Suhua LiOrganic Chemistry20072012 Shengming Ma (grad student)
Yuehui Li20052010 Kuiling Ding (grad student)
Jin-Hong Lin Laboratory of Organofluorine Chemistry20052011 Ji-Chang Xiao (grad student)
Qinghe Liu Jinbo Hu (grad student)
Hua-Kui Liu2014 Yong Tang (grad student)
Zhichang LiuSupramolecular Chemistry, Organic Chemistry20062010 Tien-Yau Luh (grad student)
Tianfei Liuphysical organic chemistry, organometallic chemistry, reaction mechanism Chemsitry20092014 Qilong Shen (grad student)
Wen-Bo Liu20062011 Shuli You (grad student), Lixin Dai (grad student)
Long Lu Chemistry19861991 Wei-Yuan Huang (grad student)
Tien-Yau Luh
Changtao Qian
long qinPolyolefin
Qilong ShenOrganofluorine Chemistry, Organometallic Chemistry Chemistry19961999 Long Lu (grad student)
Peng Wang State Key Lab of Organometallic Chemistry20082013 Yong Tang (grad student)
Wenyuan Wang20052008 Lei Wang (post-doc)
Ji-Chang XiaoSynthetic methodology for organofluorine compounds, Fluorinated ionic liquids, Fluorine-containing functional materials, Fluoroporphyrins20002003 Qing-Yun Chen (grad student)
Zuowei XieOrganic Chemistry Changtao Qian (grad student)
Keyin YeOrganic Chemistry Shuli You (grad student), Lixin Dai (grad student)
Shuli You
Chengye Yuan
Yuwen Zengorganofluorine chemistry, asymmetric catalysis, reaction mechanism, 2D materials20102015 Jinbo Hu (grad student)
Xingang zhang
Gang Zhao
Yong-Gui Zhou Xuelong Hou (grad student)