Chinese Academic Sciences, China

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Jun Li Fujian Institute of Research on the Structure of Matter19881992 Jiaxi Lu (grad student)
Shu-Sen Liu
Jiaxi Lu
Tian Xiananomedicine, nanotoxicity, toxicity, public health Biomembrane and Energetics19982001 Shu-Sen Liu (grad student)
Xurong Xu
Fengling Zhang19931998 Xurong Xu (grad student)
Haiyuan Zhang