Shanghai Jiao Tong University, China

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Min Li Renji Hospital, School of Medicine Xiaolei Zuo (post-doc)
Yan Lu
Lu Song Xiaolei Zuo (post-doc)
Fangfei Yin Xiaolei Zuo (post-doc)
Yueyue Zhang Xiaolei Zuo (grad student)
Haipei Zhao Xiaolei Zuo (grad student)
Xiaolei Zuo