Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Xiaolei Bao
Weiwei Ben Research Center for Eco-Environmental Sciences20062010 Zhihming Qian (grad student)
Chao (Jacob) Cai Research Center for Eco-Environmental Sciences20072011 Yuguo Du (grad student)
Li CheReaction Dyamics Xueming Yang (grad student)
Hui ChenComputational Chemistry
Min-Bo Chentheoretical chmistry
Jiaxiang Chu
Yuwen Cui20092012 Zhihming Qian (grad student)
Huiyu DongWater pollution Research Center for Eco-Environmental Sciences20082012 Zhihming Qian (grad student)
Yuguo du
Yuguo Du
Wei Gan
Guoru Gao
Yi Qin GaoTheoretical/Computational Chemistry and Biophysical Chemistry
Jianxin Geng
Charles C. Han
Yi HuChemical biology, Neuroscience
ZhengGang Lan
Hui Li Sanjeevi Sivasankar (post-doc)
Jiayang Li Chinese Academy of Agriculture Robert L. Last (post-doc)
Liping LiSoil chemistry of heavy metals Institute of Soil Sciences20012004 Jiabao Zhang (grad student)
Mengkai Li Research Center for Eco-Environmental Sciences20092013 Zhihming Qian (grad student)
Yuanjie LiuMaterials Genome Initiative
Rong Lu
Wei Lu Chemistry Pat J. Farmer (post-doc)
shilie panInorganic Chemistry
Zhihming Qian Research Center Environmental Sciences2001 Chin-pao Huang (grad student)
Zefeng Ren Xueming Yang (grad student)
Qiang Shi Institute of Chemistry20012004 Eitan Geva (post-doc)
Jinhua Sun
Hsue-Shen Tsien
Chanjuan WanNMR
Yong WangDFT calculations, reaction mechanisms
Minghui Yangsolid state chemistry
Xueming Yang Cunhao Zhang (grad student)
Jiyong YaoInorganic, Solid State, Actinides, X-Ray Crystallography, Materials
Jiabao Zhang
Cunhao Zhang
Sheng Zhao
Jianting Zheng Ashton Cropp (grad student)
Yan Zhuneurogenetics, behavior