Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yuyang He (何雨旸)20192022 Xuejun Fan (post-doc)
Xiaolei Bao
Weiwei Ben Research Center for Eco-Environmental Sciences20062010 Zhihming Qian (grad student)
Chao (Jacob) Cai Research Center for Eco-Environmental Sciences20072011 Yuguo Du (grad student)
Li CheReaction Dyamics Xueming Yang (grad student)
Rui-ping Chen
Min-Bo Chentheoretical chmistry
Hui ChenComputational Chemistry
Jiaxiang Chu
Yuwen Cui20092012 Zhihming Qian (grad student)
Huiyu DongWater pollution Research Center for Eco-Environmental Sciences20082012 Zhihming Qian (grad student)
Yuguo Du
Yuguo du
Xuejun Fan19901993 Zhuang Lixian (grad student)
Shibi Fang
Wei Gan
Yi Qin GaoTheoretical/Computational Chemistry and Biophysical Chemistry
Mingyuan Gao
Guoru Gao
Jianxin Geng
Liangliang Liang Han
Charles C. Han
Yi HuChemical biology, Neuroscience
Hao Jia
Ruibin Li National Chromatographic R&A Center, Key Laboratory of Separation Sciences for Analytical Chemistry, Dalian Institute of Chemical Physics20052011 Hanfa Zou (grad student)
Hui Li Sanjeevi Sivasankar (post-doc)
Jie Li
Jiayang Li Genetics and Developmental Biology19901994 Robert L. Last (post-doc)
Liping LiSoil chemistry of heavy metals Institute of Soil Sciences20012004 Jiabao Zhang (grad student)
Mengkai Li Research Center for Eco-Environmental Sciences20092013 Zhihming Qian (grad student)
Mang LinIsotope geochemistry; analytical and atmospheric chemistry; physical chemistry of isotope effects; atmosphere, earth and planetary sciences
Yuanjie LiuMaterials Genome Initiative
Wei Lu Chemistry Pat J. Farmer (post-doc)
Qing Lu
Falong LuEpigenetics Xiao Feng Cao (grad student)
Rong LuUltrafast laser spectroscopy and dynamics; Photo-physical and photochemical phenomenon in chemistry and materials fields; Femtosecond optical Kerr effect spectroscopy of inorganic salt solutions and room temperature ionic liquids.
Tiancong Ma Institute of Chemistry20132019 Mingyuan Gao (grad student)
Xiangtao Meng
Chunji Niu
shilie panInorganic Chemistry
Zhihming Qian Research Center Environmental Sciences2001 Chin-pao Huang (grad student)
Qiang Shi Institute of Chemistry20012004 Eitan Geva (post-doc)
Jinhua Sun
Wenfang SunInorganic Chemistry, Analytical Chemistry, Organic Chemistry
Hsue-Shen Tsien
Chanjuan WanNMR
Xiao Wang
Yong WangDFT calculations, reaction mechanisms
Wenfeng(王文锋) Wang
Xuexue Wang
Mingge Wu
Minghui Yangsolid state chemistry
Xueming Yang Cunhao Zhang (grad student)
Jiyong YaoInorganic, Solid State, Actinides, X-Ray Crystallography, Materials
Mu-Yuan Yu
Zhengcheng Zhangenergy storage, electrolytes, synthesis Institute of Chemistry19972001 Shibi Fang (grad student)
Haiyuan Zhang Key Laboratory of Rare Earth Chemistry and Physics, Changchun Institute of Applied Chemistry19992005 Chunji Niu (grad student)
Jiabao Zhang
Cunhao Zhang
Sheng Zhao
Jianting Zheng Ashton Cropp (grad student)
Yan Zhuneurogenetics, behavior
Hanfa Zou