Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yuyang He (何雨旸)20192022 Xuejun Fan (post-doc)
Xiaolei Bao
Weiwei Ben Research Center for Eco-Environmental Sciences20062010 Zhimin Qiang (grad student)
Chao (Jacob) Cai Research Center for Eco-Environmental Sciences20072011 Yuguo Du (grad student)
Li CheReaction Dyamics Xueming Yang (grad student)
Rui-ping Chen
Hui ChenComputational Chemistry
Min-Bo Chentheoretical chmistry
Jiaxiang Chu
Yuwen Cui20092012 Zhimin Qiang (grad student)
Huiyu DongWater pollution Research Center for Eco-Environmental Sciences20082012 Zhimin Qiang (grad student)
Yuguo Du
Yuguo du
Xuejun Fan19901993 Zhuang Lixian (grad student)
Shibi Fang
Wei Gan
Mingyuan Gao
Guoru Gao
Yi Qin GaoTheoretical/Computational Chemistry and Biophysical Chemistry
Jianxin Geng
Liangliang Liang Han
Charles C. Han
Yi HuChemical biology, Neuroscience
Hao Jia
Hui Li Sanjeevi Sivasankar (post-doc)
Jie Li
Liping LiSoil chemistry of heavy metals Institute of Soil Sciences20012004 Jiabao Zhang (grad student)
Mengkai Li Research Center for Eco-Environmental Sciences20092013 Zhimin Qiang (grad student)
Jiayang Li Genetics and Developmental Biology19901994 Robert L. Last (post-doc)
Ruibin Li National Chromatographic R&A Center, Key Laboratory of Separation Sciences for Analytical Chemistry, Dalian Institute of Chemical Physics20052011 Hanfa Zou (grad student)
Yuanjie LiuMaterials Genome Initiative
Wei Lu Chemistry Pat J. Farmer (post-doc)
Rong LuUltrafast laser spectroscopy and dynamics; Photo-physical and photochemical phenomenon in chemistry and materials fields; Femtosecond optical Kerr effect spectroscopy of inorganic salt solutions and room temperature ionic liquids.
Qing Lu
Falong LuEpigenetics Xiao Feng Cao (grad student)
Tiancong Ma Institute of Chemistry20132019 Mingyuan Gao (grad student)
Pengchen Ma Hui Chen (grad student)
Xiangtao Meng
Chunji Niu
shilie panInorganic Chemistry
Qiang Shi Institute of Chemistry20012004 Eitan Geva (post-doc)
Jinhua Sun
Wenfang SunInorganic Chemistry, Analytical Chemistry, Organic Chemistry
Dizhou Tong
Hsue-Shen Tsien
Chanjuan WanNMR
Xuexue Wang
Yong WangDFT calculations, reaction mechanisms
Xiao Wang
Wenfeng(王文锋) Wang
Mingge Wu
Xueming Yang Cunhao Zhang (grad student)
Minghui Yangsolid state chemistry
Jiyong YaoInorganic, Solid State, Actinides, X-Ray Crystallography, Materials
Mu-Yuan Yu
Zhengcheng Zhangenergy storage, electrolytes, synthesis Institute of Chemistry19972001 Shibi Fang (grad student)
Haiyuan Zhang Key Laboratory of Rare Earth Chemistry and Physics, Changchun Institute of Applied Chemistry19992005 Chunji Niu (grad student)
Jiabao Zhang
Cunhao Zhang
Sheng Zhao
Jianting Zheng Ashton Cropp (grad student)
Yan Zhuneurogenetics, behavior
Zuoyan Zhu Dizhou Tong (grad student)
Hanfa Zou