Tsinghua University, Beijing, China

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Chenxing GuoSupramolecular chemistry
Han-Shi Hu
Bai Luan
Yang-Gang Wang
Qinbai Yun
Li ZhangPhotoelectrochemical water splitting catalysts thin film
Ya-Fan Zhao
Qingfei ZhengChemical Biology, Biochemistry, Synthetic biology, Microbiology, Epigenetics, Organic Chemistry, Cancer Biology, Developmental Biology
Yunlong ZiEnergy harvesting, nanogenerator, triboelectric