Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Tan Heng Wang Yi (post-doc)
Jiangtao Guo JackChemistry
Dongcai Liang
Hao QianInteraction between neurons and oligodendrocytes
Jiangyun Wangchemical biology
Li Xiaojian Wang Yi (grad student)
Wang Yi
Zhongsheng Yu Renjie Jiao (grad student)
Tiangang Zhou
Ke Zhou Lin Chen (grad student)