Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Tan Heng Wang Yi (post-doc)
Jiangtao Guo JackChemistry
Guohong Li
Dongcai Liang
Hao QianInteraction between neurons and oligodendrocytes
Jiangyun Wangchemical biology
Li Xiaojian Wang Yi (grad student)
Hanting Yangmembrane transport, protein synthesis, mitochondrial quality control20112017 Zhenfeng Liu (grad student)
Wang Yi
Zhongsheng Yu Renjie Jiao (grad student)
Ke Zhou Lin Chen (grad student)
Tiangang Zhou