Dalian University of Technology

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Shaoyun Chenadsorption, CO2 capture and purification, catalysis
Pengzhong Chen
Zhiyuan Liao School of Mechanical Engineering2023 Tiesheng Wang (research assistant)
Luqing LinMetal Catalysis
Tianbiao Leo LiuBatteries, Catalysis, Electrochemistry, Synthesis, Renewables Applied Chemistry Applied Chemistry20012004 Licheng Sun (grad student), Mei Wang (grad student), Mei Wang (grad student)
Xuhong Qian
Mei Wangpolymer, organometallics, renewable energy Wolfgang A. Herrmann (post-doc)
Tiesheng WangNanomaterials, Materials Chemistry
Tao Xu
Zhaochao XuDye Chemistry and Fluorescent Imaging Department of Chemical Engineering Xuhong Qian (grad student)
Mingjun Yang20152016 Praveen Linga (post-doc)
Zhi-Shi Ye20132017 Mingji Dai (post-doc)
Songjie Yuorganic chemistry
Guanghui Zhang
Jianzhang Zhao School of Chemical Engineering Tony D James (post-doc)
Jiannan ZhaoOrganic Synthesis
Shijun Zhong19992002 Teresa Head-Gordon (post-doc)