Dalian University of Technology

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Shaoyun Chenadsorption, CO2 capture and purification, catalysis
Pengzhong Chen
Tianbiao Leo LiuBatteries, Catalysis, Electrochemistry, Synthesis, Renewables Applied Chemistry Applied Chemistry20012004 Licheng Sun (grad student), Mei Wang (grad student), Mei Wang (grad student)
Lei ShiTotal Synthesis, Organic Methodology
Mei Wangpolymer, organometallics, renewable energy Wolfgang A. Herrmann (post-doc)
Tao Xu
Mingjun Yang20152016 Praveen Linga (post-doc)
Zhi-Shi Ye20132017 Mingji Dai (post-doc)
Guanghui Zhang
Jianzhang Zhao School of Chemical Engineering Tony D James (post-doc)
Jiannan ZhaoOrganic Synthesis
Shijun Zhong19992002 Teresa Head-Gordon (post-doc)