Dalian University of Technology

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Shaoyun Chenadsorption, CO2 capture and purification, catalysis
Tianbiao Leo LiuCatalysis, Batteries, Bioinorganic Mei Wang (grad student)
Mei Wangpolymer, organometallics, renewable energy Wolfgang A. Herrmann (post-doc)
Tao Xu
Mingjun Yang20152016 Praveen Linga (post-doc)
Guanghui Zhang
Jianzhang Zhao School of Chemical Engineering Tony D James (post-doc)
Shijun Zhong19992002 Teresa Head-Gordon (post-doc)