Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Xiaohong Chen20052010 Xiaoming Feng (grad student)
Donghui Chen Chemistry2010 Xiaoming Feng (grad student)
Chuyang ChengMolecular machine / Supramolecular Chemistry / Macrocycles
Jason J. ChrumaOrganic Synthesis, Bioorganic Chemistry Chemistry20132019 Tang Shaojian (grad student)
Martin T Dove
Xiaoming Feng Chemistry19981999 Yian Shi (post-doc)
Yi Qin GaoTheoretical/Computational Chemistry and Biophysical Chemistry
Chang He CHEMISTRY Jason J. Chruma (research assistant)
Xiandeng HouAtomic spectroscopy
Pengfei JiInorganic Chemistry Chemistry20132014 Jason J. Chruma (research assistant)
Du Juan Ying Gu (post-doc)
Guo-Bo LiMetalloenzyme, Drug Design, Crystallography
Yiwen LiPolymer Chemistry and Physics
Jianshu Li
Zhong Lian
Chong Liu2016 Nathaniel L. Rosi (grad student)
Xiaohua Liu Chemistry Xiaoming Feng (grad student)
Peng Minanomedicine
Dawen Niu
Jianqi Qi
Shiqian Qimembrane trafficking
Yong QinTotal synthesis of nature product
Tang Shaojian
Ke ShenAsymmetric Synthesis, Carbohydrate Chemistry, Total Synthesis Chemistry20062011 Xiaoming Feng (grad student)
Maodie WangOrganic chemistry Chemistry20112015 Jason J. Chruma (research assistant)
Jun WangAsymmetric Catalysts Xiaoming Feng (grad student)
Peng WuNanomaterials-based biosensors20032006 Xiandeng Hou (grad student)
Wanhua WU Jianzhang Zhao (grad student)
Haoxing Wu20062011 Yong Qin (grad student)
xue xiaomedicinal chemistry/natural product chemistry/analytical chemistry/microbiology Pharmacy20042010 Yong Qin (grad student)
Dingguo XuMolecular Simulation
Xiao YangBiomedical engineering, Biomaterials College of polymer science and engineering20142019 Jianshu Li (grad student)
Liquan Yangorganic catalysis
Zhipeng Yu Chemistry Xiaoming Feng (grad student)
Wen Yuan Shaowei Chen (research scientist)
Lihua Yuan
Jinyi Zhangnanomaterials, biosensors, photochemistry chemsitry20132018 Xiandeng Hou (grad student)