Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Xiaohong Chen20052010 Xiaoming Feng (grad student)
Donghui Chen Chemistry2010 Xiaoming Feng (grad student)
Chuyang ChengMolecular machine / Supramolecular Chemistry / Macrocycles
Jason J. ChrumaOrganic Synthesis, Bioorganic Chemistry Chemistry20132019 Tang Shaojian (grad student)
Martin T Dove
Xiaoming Feng Chemistry19981999 Yian Shi (post-doc)
Yi Qin GaoTheoretical/Computational Chemistry and Biophysical Chemistry
Guidong Gong2019 Junling Guo (grad student)
Junling GuoThin film, colloid and interface, MPN, drug delivery
Chang He CHEMISTRY Jason J. Chruma (research assistant)
Matthew Allan Horwitz Xiaoming Feng (grad student)
Xiandeng HouAtomic spectroscopy
Qian HuangRheology of complex fluids, Polymer physics
Pengfei JiInorganic Chemistry Chemistry20132014 Jason J. Chruma (research assistant)
Du Juan Ying Gu (post-doc)
Longyu Li Polymer Science and Engineering20172020 Chenfeng Ke (post-doc)
Yiwen LiPolymer Chemistry and Physics
Guo-Bo LiMetalloenzyme, Drug Design, Crystallography
Jianshu Li
Zhong Lian
Zhien Lin
Hongxu LiuPolymer chemistry, Stimuli-responsive materials
Chong Liu20102016 Nathaniel L. Rosi (grad student)
Xiaohua Liu Chemistry Xiaoming Feng (grad student)
Peng Minanomedicine
Dawen Niu
Shiqian Qimembrane trafficking
Jianqi Qi
Yong QinTotal synthesis of nature product
Tang Shaojian
Ke ShenAsymmetric Synthesis, Carbohydrate Chemistry, Total Synthesis Chemistry20062011 Xiaoming Feng (grad student)
jian Shao Tangchemistry Chemistry college20132019 Jason J. Chruma (grad student)
Jun WangAsymmetric Catalysts Xiaoming Feng (grad student)
Maodie WangOrganic chemistry Chemistry20112015 Jason J. Chruma (research assistant)
Xiaoling Wang2019 Junling Guo (grad student)
Peng WuNanomaterials-based biosensors20032006 Xiandeng Hou (grad student)
Wanhua WU Jianzhang Zhao (grad student)
Haoxing Wu20062011 Yong Qin (grad student)
xue xiaomedicinal chemistry/natural product chemistry/analytical chemistry/microbiology Pharmacy20042010 Yong Qin (grad student)
Dingguo XuMolecular Simulation
Liquan Yangorganic catalysis
Xiao YangBiomedical engineering, Biomaterials College of polymer science and engineering20142019 Jianshu Li (grad student)
Zhipeng Yu Chemistry Xiaoming Feng (grad student)
Lihua Yuan
Wen Yuan Shaowei Chen (research scientist)
Jinyi Zhangnanomaterials, biosensors, photochemistry, environmental analysis chemsitry20132018 Xiandeng Hou (grad student)
Jiannan ZhaoOrganic Synthesis20102015 Xiaoming Feng (grad student)