Aleksandr Mikhailovich
Butlerov

University of Saint Petersburg


Wilhelm Friedrich
Ostwald

Leipzig University


Vladimir Vasilyevich
Markovnikov

Lomonosov Moscow State University


Ivan Alekseevich
Kablukov

Lomonosov Moscow State University


Alexandra Vasil'evna
Novoselova

Lomonosov Moscow State University


Boris Aleksandrovich
Popovkin

Lomonosov Moscow State University

Andrei V.
Shevelkov

Lomonosov Moscow State University
(Options)

Michael
Shatruk

Florida State

Jeff W
Lengyel

Florida State


Guocan
Li

Florida State

Lawrence K.
Keniley

Florida State

Kirill
Kovnir

Iowa State

Vincent
Yannello

Florida State

Kirill
Kovnir

Iowa State

Arka
Sarkar

Iowa State

Andrei ShevelkovX