Robert P.
Merrill

UC BerkeleyChang
Lu

UIUC
(Options)

Hsiang-Yu
Wang

Purdue (E-Tree)

Jun
Wang

Purdue


Tao
Geng

Purdue


Zhenning
Cao

Virginia Tech

Chen
Sun

Virginia Tech

Sai
Ma

Virginia Tech

Chang LuX