Jacob
Böeseken

Delft University of Technology


Jan
Coops

VU Amsterdam

G. Jan
Hoijtink

Vrije Universiteit, Amsterdam, Sheffield
(Options)

Engbert
de Boer

Radboud University Nijmegen

Paul J.
Gellings

University of Twente


Max
Glasbeek

Amsterdam


Ad
Lagendijk

Amsterdam


Klaas
Wynne

University of Glasgow

Nel H.
Velthorst

VU Amsterdam

Roel
Prins

ETH Zürich

G. Jan HoijtinkX