?


Josep
Pascual

Universitat de Barcelona


Fèlix
Serratosa

Universitat de Barcelona


Miquel A.
Pericàs

Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ)

Xavier
Verdaguer

Universitat de Barcelona
(Options)

Jordi
Solà

CSIC · Institute of Advanced Chemistry of Catalonia

Xavier VerdaguerX