?

Takeshi
Yasumoto

Tohoku University
(Options)

Michio
Murata

Osaka University

Kohei
Torikai

Kyushu University

Takeshi YasumotoX