Richard H.
Tredgold

University of Lancaster (E-Tree)


Stephen D.
Evans

University of Leeds (United Kingdom) (E-Tree)
?


hulin
li

Lanzhou University
?


Ken'ichi
Honda

Tokyo Polytechnic University
Allen J.
Bard

UT Austin


Akira
Fujishima

University of Tokyo
?


Hiroo
Inokuchi

Institute for Molecular Science at Okazaki


Zhongfan
Liu

Peking University
?


David
Bucknall

Georgia Tech
?Hao-Li
Zhang

Lanzhou University
(Options)

Hong
Wang

Xi-an Jiaotong University

Yong-Hui
Zhang

Zhengzhou University of Light Industry

Kai-Ge
Zhou

Tianjin University

Hangxing
Wang

Hubei University, Wuhan China

Chun-Li
Sun

Lanzhou University

Huan
XU

Global Foundries

Jun
Li

Northwestern Polytechnical University

Hao-Li ZhangX