Ivan Alekseevich
Kablukov

Lomonosov Moscow State University


Viktor Ivanovich
Spitsyn

Moscow State University
Nikolaj Federovich
Stepanov

Moscow State University


Alexander V.
Nemukhin

Moscow State University
R. Benny
Gerber

UC Irvine
John Anthony
Pople

Northwestern
Martin
Head-Gordon

UC BerkeleySamer
Gozem

Georgia State
(Options)

Samer GozemX