National Taiwan University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Fan-Ren Chang
Tei-Wei Kuo
Li-Chun WangWireless Communications Electrical Engineering19901992 Fan-Ren Chang (grad student)