Yongjin Liu, Ph.D.

Affiliations: 
2003 Hong Kong University of Science and Technology, Clear Water Bay, New Territories, Hong Kong 
Area:
Computer Science
Google:
"Yongjin Liu"