?

Hongyuan
Zha

Penn State
(Options)

Ya
Zhang

Penn State

Junchi
Yan

Shanghai Jiao Tong University (MathTree)

Hongyuan ZhaX