Qianqian Du, Ph.D.

Affiliations: 
2012 Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) 
Area:
Finance, Theory Economics
Google:
"Qianqian Du"