Southeast University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Zaozao ChenBiomedical Engineering Biomedical Engineering20042007 Zuhong Lu (grad student)
Shixin Cheng
Ming Cheng
Jun Steed HuangArtificial Intelligence19881993 Shixin Cheng (grad student)
Yunlei Jiang School of Electrical Engineering20152018 Ming Cheng (grad student)
Zhengmao Li19851988 Shixin Cheng (grad student)
Yijun Xiong19861989 Shixin Cheng (grad student)
Tao Xu
Tao Zhu19891994 Shixin Cheng (grad student)