?

Shaocheng
Ji

Ecole Polytechnique, Montreal (Canada)
(Options)

Shengsi
Sun

Ecole Polytechnique, Montreal (Canada)

Shaocheng JiX