Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Chengxin Fu
Kai-Jie Gu2018 Yun-Peng Zhao (grad student)
Ya-Jun Hao2017 Yun-Peng Zhao (grad student)
Pan Li20072012 Chengxin Fu (grad student)
Han-Yang Lin2015 Yun-Peng Zhao (grad student)
Xinshuai Qievolution genome bioinformatics plant biology20082013 Yingxiong Qiu (grad student)
Yingxiong Qiu Biology Chengxin Fu (grad student)
Dan-Dan Wang20122015 Yun-Peng Zhao (grad student)
Chun-Xiang Xie20112014 Yun-Peng Zhao (grad student)
Ping-Ping Yin2016 Yun-Peng Zhao (grad student)
Yun-Peng Zhaoconservation of endangered trees; evolutionary ecology; population genomics20062008 Chengxin Fu (grad student), Chengxin Fu (post-doc)
Jun ZhuGenetics & Plant Breeding, Statistic Genetics, Bioinformatics, Complex Traits