Yuri
Filipchenko

University of Leningrad (DevTree)
Theodosius
Dobzhansky

Columbia University, Rockefeller University (FlyTree)

Eli Ayumi
Stahl

Chicago
(Options)

Eli StahlX