Yuri
Filipchenko

University of Leningrad (DevTree)
Theodosius
Dobzhansky

Columbia University, Rockefeller University
Yuri
Filipchenko

University of Leningrad (DevTree)
Theodosius
Dobzhansky

Columbia University, Rockefeller University

Dynisty
Wright

Penn State
(Options)

Dynisty WrightX