?

Gordon
Whitmore

University of Toronto
(Options)

Gordon WhitmoreX