Shinkichi
Hashimoto

Tokyo University
Hiroshi
Tsukishima

Tokyo University


Harumichi
Ishizuka

Hokkaido University


Shoju
Ikeda

Hokkaido University

Kazuhiro
Okada

Hokkai-Gakuen University
(Options)

Kazuhiro OkadaX