Kazutoshi
Ueda

Tokyo Imperial University (Literature Tree)


Shinkichi
Hashimoto

Tokyo University
?
Hiroshi
Tsukishima

Tokyo University


Harumichi
Ishizuka

Hokkaido University

Masaki
Fukuzawa

Hokkaido University
(Options)

Masaki FukuzawaX