Kazutoshi
Ueda

Tokyo Imperial University (Literature Tree)


Shinkichi
Hashimoto

Tokyo University
?
Hiroshi
Tsukishima

Tokyo University


Harumichi
Ishizuka

Hokkaido University


Shinkichi
Hashimoto

Tokyo University
Hiroshi
Tsukishima

Tokyo University


Harumichi
Ishizuka

Hokkaido University


Shoju
Ikeda

Hokkaido University

Tomokazu
Takada

Hokkaido University
(Options)

Tomokazu TakadaX