Kazutoshi
Ueda

Tokyo Imperial University (Literature Tree)


Shinkichi
Hashimoto

Tokyo University


Shiro
Hattori

The University of Tokyo (Japan)


Jiro
Ikegami

Hokkaido University

Fubito
Endo

Hokkaido University
(Options)

Fubito EndoX