Shinkichi
Hashimoto

Tokyo University


Shiro
Hattori

The University of Tokyo (Japan)


Jiro
Ikegami

Hokkaido University


Tomomi
Sato

Hokkaido University

Anna
Bugaeva

Hokkaido University
(Options)

Anna BugaevaX