Tsubouchi Shoyo

Affiliations: 
Waseda University, Shinjuku-ku, Tōkyō-to, Japan 
Google:
"Tsubouchi Shoyo"