Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Liu Chang Mathematics20122016 Kun Xu (grad student)
Jin Changqiu
Zhao Fengxiang
Cao Guiyugas-kinetic scheme, turbulence modeling and simulation
Luo Jun
Pan Liang
Xie Qing
Wang Ruijie
Ji Xing
Kun Xu
Chen Yipei