Elias Stein

Affiliations: 
Mathematics Princeton University, Princeton, NJ 
Google:
"Elias Stein"

Parents

Sign in to add mentor
Antoni Zygmund grad student 1955 Chicago
 (https://en.wikipedia.org/wiki/Antoni_Zygmund)

Children

Sign in to add trainee
Terence Tao grad student
Kenneth D. Koenig grad student 2000 Princeton
Adrian D. Banner grad student 2002 Princeton
Hadi Jorati grad student 2006 Princeton
Lillian B. Pierce grad student 2009 Princeton
Ricardo A. Saenz Casas grad student 2010 Princeton
Po-Lam Yung grad student 2010 Princeton
Kevin J. Hughes grad student 2012 Princeton