Alexey Kondrashov

Affiliations: 
Cornell University, Ithaca, NY, United States 
Area:
Ecology Biology, Mathematics
Google:
"Alexey Kondrashov"