Oskar Bolza

Affiliations: 
University of Chicago, Chicago, IL 
Google:
"Oskar Bolza"