Ralph J.
Harker

UW Madison (E-Tree)


Shien-Ming Sam
Wu

University of Michigan (E-Tree)


Jianjun
Shi

University of Michigan


Darek J.
Ceglarek

UW Madison (E-Tree)

Zhenyu
Kong

Oklahoma State University
(Options)

Asil
Oztekin

Oklahoma State University

Prahalad K.
Rao

Oklahoma State University (E-Tree)

Mahmoud Z.
Mistarihi

Oklahoma State University

Omer F.
Beyca

Oklahoma State University (E-Tree)

Kaveh
Bastani

Virginia Tech

Jia (Peter)
Liu

Virginia Tech

Chenang
Liu

Virginia Tech

Zhenyu KongX