South China Normal University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Hui Yan Physics20092010 Shengwang Du (post-doc)
Shanchao Zhang Physics20092013 Shengwang Du (grad student)
Chengxian ZhangQuantum Information