Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Zhigang ChengPhysics
Zhi Xu Enge Wang (grad student)
Hong-Jun Gao
Wenlong Wang Enge Wang (grad student)
Xuedong Bai Enge Wang (grad student)
Shixuan Du
Guangyu Zhang
Weihua Wang Wenkui Wang (grad student)
Zhiwen ShiCondensed matter physics, nano-optics, graphene, plasmonics Guangyu Zhang (grad student)
Xuekui Xi Weihua Wang (grad student)
Dingsheng Wang
Ping Wen Weihua Wang (grad student)
Enge Wang Dingsheng Wang (post-doc)
Bo Zhang Weihua Wang (grad student)
Sheng Meng Enge Wang (grad student)
Gang Wang Weihua Wang (post-doc)
Kehui Wu Enge Wang (grad student)
Qing-Yan Wang
Zuofeng Zhao Weihua Wang (grad student)
Jiandong Guo Enge Wang (grad student)
Jian Wang20012007 Qikun Xue (grad student)
Shu-guang Cheng2009 Qing-feng Sun (grad student)
Yu-Yang Zhangfirst-principles calculations, physics, materials20052011 Hong-Jun Gao (grad student), Shixuan Du (grad student)
Tao Qin2011 Qing-feng Sun (grad student), Junren Shi (grad student)
Jianhui ZhouCondensed Matter Theory20062012 Junren Shi (grad student)
Jiang-Chai Chen20092012 Qing-feng Sun (grad student)
Wei Pei2013 Qing-feng Sun (grad student)
Sheng-Nan Zhang2013 Qing-feng Sun (grad student)
Rong Yan Chen20092014 Nan-Lin Wang (grad student)
Nan-Lin Wang